ಹಿತವಚನ

ಸಾವಿರ ಜನರ ರಕ್ತ ಕುಡಿದರೂ ನೀ ...ನಿನ್ನ ಸಾವು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲೇ..!

ಎಷ್ಟೇ ಜನರ ಲೂಟಿ ಮಾಡು ನೀ....ನಿನ್ನ ಕುತಂತ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲೆ..!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...