ಹಿತವಚನ

ಸಾವಿರ ಜನರ ರಕ್ತ ಕುಡಿದರೂ ನೀ ...ನಿನ್ನ ಸಾವು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲೇ..!

ಎಷ್ಟೇ ಜನರ ಲೂಟಿ ಮಾಡು ನೀ....ನಿನ್ನ ಕುತಂತ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲೆ..!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...