ಹಿತವಚನ

ಸಾವಿರ ಜನರ ರಕ್ತ ಕುಡಿದರೂ ನೀ ...ನಿನ್ನ ಸಾವು ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯಲ್ಲೇ..!

ಎಷ್ಟೇ ಜನರ ಲೂಟಿ ಮಾಡು ನೀ....ನಿನ್ನ ಕುತಂತ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲೆ..!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು