ಮುಂಗಾರು


ನೀಲಿ ರಂಗಿನ ಸೀರೆ
ಬಂಗಾರದ ಜರದ ಧಾರೆ
ಮೈಮೇಲೆ ಹೊದ್ದ ಬಾಲೆ
ಮನವ ಕದ್ದಳು ಚಲುವೆ
ಒಲವು ಚಿಗುರಿತು ಅಲ್ಲೆ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ...
ಶುರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ !!
----ಭಾವಪ್ರೀಯ----

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...