ಮುಂಗಾರು


ನೀಲಿ ರಂಗಿನ ಸೀರೆ
ಬಂಗಾರದ ಜರದ ಧಾರೆ
ಮೈಮೇಲೆ ಹೊದ್ದ ಬಾಲೆ
ಮನವ ಕದ್ದಳು ಚಲುವೆ
ಒಲವು ಚಿಗುರಿತು ಅಲ್ಲೆ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ...
ಶುರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ !!
----ಭಾವಪ್ರೀಯ----

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...