ಹಿತವಚನಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತದೆ,ಅಷ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆದರಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ.!

ಅದು ಎದುರಾಳಿಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅರಿತು,ಮೇಲಬೀಳಲು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ ಒಂದು ತಂತ್ರ !
***ಭಾವಪ್ರಿಯ***

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...