ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ,.............. ಕನ್ನಡ...!!!

ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ
ಸ್ವಚ್ಚ ಕನ್ನಡ
ತನು ಕನ್ನಡ
ಮನ ಕನ್ನಡ
ಆಡು ಕನ್ನಡ
ಹಾಡು ಕನ್ನಡ
ಕುಣಿ ಕನ್ನಡ
ನಲಿ ಕನ್ನಡ
ಹಸಿರು ಕನ್ನಡ
ಉಸಿರು ಕನ್ನಡ
ನುಡಿ ಕನ್ನಡ
ನಡೆ ಕನ್ನಡ
ಬಳಿಸು ಕನ್ನಡ
ಉಳಿಸು ಕನ್ನಡ
ಹುಟ್ಟು ನಾಡು ಕನ್ನಡ
ಎದೆತಟ್ಟಿ ಹೇಳು ಕನ್ನಡ

ಆ ನಗೆಗೆ...ಯಾರದ್ದೋ ನೆನಪು ಕಾಡಿದಾಗ
ಯಾವದ್ದೋ ಖುಶಿ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದಾಗ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿದಾಗ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ನೆನೆಪು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಾಗ.....
ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವುದಲ್ಲವೆ.. ಅದುವೆ ಮುಗುಳು ನಗೆ. 

ಹೊಸದು

ಬದಲಾದ ವಸಂತ ಈ ವರುಷ ಹೊಸದು ಈ ಬದುಕು ಹೊಸದು ಹೊಸದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕನಸ್ಸು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹುರುಪು ನನ್ನದು !