ಹಿತವಚನಜೋಡಿ ಹೃದಯಗಳು ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಿವಾಗುವುದು.

ದೂರವಿರಿಸಿದರೇ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಅಪನಂಬಿಕೆ.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು