ಹಿತವಚನಜೋಡಿ ಹೃದಯಗಳು ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಿವಾಗುವುದು.

ದೂರವಿರಿಸಿದರೇ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಅಪನಂಬಿಕೆ.

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...