ಹಿತವಚನಜೋಡಿ ಹೃದಯಗಳು ಕೂಡಿ ಬಾಳಿದಾಗಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಿವಾಗುವುದು.

ದೂರವಿರಿಸಿದರೇ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ಅಪನಂಬಿಕೆ.

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...