ವೆಭಿಚಾರಿ

ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ,
ಪರ ಸತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸವತಿ,
ಎನೇ ಗಳಿಸಿದರೇನು... ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ವೆಭಿಚಾರಿ..!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...