ವೆಭಿಚಾರಿ

ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ,
ಪರ ಸತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸವತಿ,
ಎನೇ ಗಳಿಸಿದರೇನು... ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ವೆಭಿಚಾರಿ..!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...