ವೆಭಿಚಾರಿ

ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ,
ಪರ ಸತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸವತಿ,
ಎನೇ ಗಳಿಸಿದರೇನು... ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ವೆಭಿಚಾರಿ..!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು