ಸೌಂದರ್ಯತೆ

ಸೌಂದರ್ಯತೆ  ಎಂದಿಗೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ, ಕ್ರಿಯೆ,ಹಾಗು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. 
                                                                                                                       - ಭಾವಪಪ್ರಿಯ
खूबसूरती

खूबसूरती कभी भी शकल से नहीं पहचानी जाती है ..
जो अपने अच्छे काम और क्रिया  से जाने जाते है वोही सबसे  बडे खुबसूरत होते है !
                                                                                                                            - भावप्रिय
BEAUTY

BEAUTY IS NEVER JUDGED ON THE FACE
RATHER,
PEOPLE  ARE ADMIRED BY THE BEAUTY OF  THEIR HEART & BY GOOD DEEDS.
                                                                                                                         - Bhavapriya

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...