ಕುವರಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ....!!

ಕುವರಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ....
===========
ನವ ಜಗಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕುವರಿ
ನವ ಉಲ್ಲಾಸ ತಂದ ಕುವರಿ
ನವ ಕನಸ್ಸುಗಳ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಾಳೆ , ಕುವರಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ....!!

ಮುಗ್ಧ ಮನಸಿನ ಕುವರಿ
ಕಿಲ ಕಿಲ ನಗುವ ಕುವರಿ
ಕುದುರೆಯ ಏರಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಕುವರಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ....!!

ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಕುವರಿ
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣಿನ ಕುವರಿ
ಸಂತಸವ ಬಡಿಸುವ ಕುವರಿ, ಕುವರಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ..!!

ಕೆಂಪು ಅಂಬಾರಿಯ ತನ್ನಿರಿ
ರತ್ನ ಕಂಬಳಿಯ ಹಾಸಿರಿ
ಹೃದಯ ಆಳುವ ಕುವರಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ.., ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರಿ ..!!

***********************
ಭಾವಪ್ರಿಯ
***********************

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...