ಜೀವನ ಎಂಬುದು ......!

ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಬರೀ ಒಂದು ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಚಕ್ಕಡಿ ಅಲ್ಲ ,
ತಗ್ಗು ದಿಣ್ಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು..!
ಒಂದು ಚಕ್ರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆಳೆಯಬೇಕು..,
ಎಡ ಎತ್ತು ಎಡವಿದರೆ ...ಬಲ ಎತ್ತು ನನಗೇನಂತೆ ಅಂದರೆ..,
ಬಲ ಚಕ್ರ ಮುಳುಗಿದರೆ ....ಎಡ ಎತ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ...!

ಸೇರಿ ನಡಿಬೇಕಾದ ಚಕ್ಕಡಿ ಕುಂಟುತ್ತ ಸಾಗದು...,
ಚಕ್ಕಡಿ ತೈಯ್ಯಾರಿಸಿದಾತ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ...!
ನೀತಿ ಹೇಳುವರು.... ಅನೀತಿ ಬೋಧಿಸಿದರೆ ....
ತಿಳಿಯದೇ ಪಾಲಿಸುವ ನೀನು...ನಿನ್ನ ಅವನತಿಗೆ ಆವ್ಹಾನ ಇತ್ತಂತೆ ..,
ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಎಂದೂ ತಲುಪದು ಗುರಿ .., ಅದು ಕಟ್ಟುವುದು ನಿನ್ನಯ ಗೋರಿ..!

ಓಡಿ ಹೊಗ್ಯಾಳೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ

ಓಡಿ ಹೊಗ್ಯಾಳೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ನಾ ಮನ್ಯಾಗ ಇರದ ಗಳಿಗ್ಯಾಗ
ಮರ್ಯಾದಿ ಕಳೆದು ಮಂದ್ಯಾಗ
ಯಾರ ಸೂರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊಗ್ಯಾಳೋ ?
ಯಾರ ನಂಬಿ ಒಡ್ಯಾಳೋ ?
ಯಾವನ ಪ್ರೀತಿ ಕರಿದೈತೆ ನಾ ಕಾಣೆ ....
ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಳುವ ಆಸೆಯೇ ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿ ,
ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾಳ ಗಂಡ ಸತ್ತಾನ ಅಂತ...
ಹಿಂತಕಿ ಬ್ಯಾ ಡವಪ್ಪ ನನಗೆ .....ಶಿವ ...

ಅತ್ತಿಗೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತು ಇರಿಯುವ ಕಿರಾತಕಿಯೋ ?

ಅತ್ತಿಗೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತು ಇರಿಯುವ ಕಿರಾತಕಿಯೋ ?
ಕ೦ಡು ಅರಿಯದೆ ನಿ ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯ ತೊರೆದೆಯೋ ...
ಬಾಳ ಬೆಳಗುವ ಸುದ್ದಿಯ ನಿ ಬೆ೦ಕಿ ಹಚ್ಚಿ ತ೦ದೆಯೋ ....
ಹಚ್ಚಿದ ಉರಿಯನು ನ೦ದಿಸಲು ನಿ ಅದನ್ನು ನೆವ ಮಾಡಿ ಬ೦ದೆಯೋ.....
ಮನೆಯವರನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮನದಲ್ಲಿರುವವರ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಳೆದೆಯೋ ......
ಅಣ್ಣನ ಮನದ ಅ೦ತರಾಳ ತಿಳಿಯದ ಮೂಡೆ .........
ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನೀನೆ ಕುತ್ತು ತ೦ದೆಯೋ .

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...