ಉಸಿರುಸಿರಲಿ ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡವೇ ಹಗಲು
ಕನ್ನಡವೇ ಇರುಳು
ಕನ್ನಡವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು !

ಕನ್ನಡಿಗನ ಪಣ
ಕನ್ನಡವೇ ಪ್ರಾಣ
ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ !!

ಕನ್ನಡ

ನನ್ನ ಜಾತಿ ಕನ್ನಡ
ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಮೆರಗು
ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಕುರುಹು.

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ.. ?

ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ
ಬಡವರ ಬವಣೆಯ ನೀಗಿಸುವನೊಬ್ಬ

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುವರ್ಣವಾಗಿಸುವ ಸುವಿಚಾರಿ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವನೊಬ್ಬ

ಬತ್ತ ಬಿತ್ತು ಬೆವರುಳಿಸಿದವ
ರೈತ ಬಾಂದವರ ಕಣ್ಣಾಗಿದವನೊಬ್ಬ

ವಿಧ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂಕಿ
ಕಾಣದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ., ಎಂದು ಮೂಢರನ್ನಾಗಿಸಿದವನೊಬ್ಬ
  

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...