ಉಸಿರುಸಿರಲಿ ಕನ್ನಡ

ಕನ್ನಡವೇ ಹಗಲು
ಕನ್ನಡವೇ ಇರುಳು
ಕನ್ನಡವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು !

ಕನ್ನಡಿಗನ ಪಣ
ಕನ್ನಡವೇ ಪ್ರಾಣ
ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ !!

ಕನ್ನಡ

ನನ್ನ ಜಾತಿ ಕನ್ನಡ
ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಕನ್ನಡ
ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಮೆರಗು
ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಕುರುಹು.

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ.. ?

ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ
ಬಡವರ ಬವಣೆಯ ನೀಗಿಸುವನೊಬ್ಬ

ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುವರ್ಣವಾಗಿಸುವ ಸುವಿಚಾರಿ
ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವನೊಬ್ಬ

ಬತ್ತ ಬಿತ್ತು ಬೆವರುಳಿಸಿದವ
ರೈತ ಬಾಂದವರ ಕಣ್ಣಾಗಿದವನೊಬ್ಬ

ವಿಧ್ಯಾವಂತರನ್ನು ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನೂಕಿ
ಕಾಣದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ., ಎಂದು ಮೂಢರನ್ನಾಗಿಸಿದವನೊಬ್ಬ
  

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...