ವೇಶ್ಯೆ

ಗಂಡನಿಗೆ ವೇಶ್ಯೆಯ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಿರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಹೆಂಗಸು ...,
ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ...., ತಾನೂ  ಒಬ್ಬ ವೇಶ್ಯೆ ಅಂತ ಬಿಂಭಿಸಿದ್ದಳು ....!!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...