ಹಿತವಚನ

ಸಾಲಾ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಗಳಿಸಿದರೆ ಏನು ಬಂತು ,
ಎಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವನು ನಿನ್ನ ಅಂದ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟಾನೆ ?

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...