ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ V/s ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ :  ಸರಿಯಾದ, ಸತ್ಯವಾದ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆ.

ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ  :  ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಗೂಳಿಯ ಹಾಗೆ  ಹಠದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು. 

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು