ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ V/s ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ :  ಸರಿಯಾದ, ಸತ್ಯವಾದ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆ.

ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ  :  ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಗೂಳಿಯ ಹಾಗೆ  ಹಠದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು. 

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...