ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ V/s ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ :  ಸರಿಯಾದ, ಸತ್ಯವಾದ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆ.

ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ  :  ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಗೂಳಿಯ ಹಾಗೆ  ಹಠದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು. 

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...