ಪ್ರೀತಿಯೆ ಪಾರ, ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರ ..!ಪ್ರೀತಿ ಮನದ ಬಯಕೆ.,
ಪ್ರೀತಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ..,
ಪ್ರೀತಿ ಸರಳ ..ಪ್ರೀತಿ ವಿರಳ,..
ಪ್ರೀತಿ ಜಗದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಯೊಳಗೆ ..!
ಪ್ರೀತಿಯ ಹಂಚು, ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವೀಕರಿಸು...
ಪ್ರೀತಿ ಪವಿತ್ರ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪೂಜಿಸು...
ಪ್ರೀತಿಯ ನೋವು ನಲಿವಿಗೆ ....
ಹೃದಯ ಒಂದೇ ಆಗರ....
ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮುವ ಸಾಗರ ...
ಪ್ರೀತಿಯ ಇತಿ ಮಿತಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ...
ಪ್ರೀತಿ ಜಗದ ಅಲಂಕಾರ...
ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರ...!

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...