ಹಿತವಚನ

ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನು , ತುನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕಬೇಡ.
ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸಿದರೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚು , ಆ ಹೊಟ್ಟೆಗಳೇ ನಿನಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತವೆ.

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...