ಹಿತವಚನ

ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನು , ತುನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕಬೇಡ.
ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸಿದರೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚು , ಆ ಹೊಟ್ಟೆಗಳೇ ನಿನಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತವೆ.

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...