ಹಿತವಚನ

ಬದುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನು , ತುನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬದುಕಬೇಡ.
ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಸಿದರೆ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚು , ಆ ಹೊಟ್ಟೆಗಳೇ ನಿನಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತವೆ.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು