ಸುಭಾಶಿತ


ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಜನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಖುಶಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ .

ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನಾವು ಬರಿ ಸಹಪಾಟಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಾಗ, ದುಃಖ ತಾಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...