ಸುಭಾಶಿತ


ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಜನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಖುಶಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ .

ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನಾವು ಬರಿ ಸಹಪಾಟಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಾಗ, ದುಃಖ ತಾಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು