ಸುಭಾಶಿತ


ನಮ್ಮ ಊರು, ನಮ್ಮ ಜನ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಖುಶಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ .

ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು, ನಾವು ಬರಿ ಸಹಪಾಟಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದಾಗ, ದುಃಖ ತಾಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...