ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಅರಿವು ನನಗುಂಟು,


ನಿನ್ನ ಕಾಮನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ !

ಏಳ್ ಏಳು ಜನಮವವಿತ್ತರೂ ನೀ,

ನಿನ್ನ ಲಜ್ಜೆ ಜೀವಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ !

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...