ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಅರಿವು ನನಗುಂಟು,


ನಿನ್ನ ಕಾಮನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ !

ಏಳ್ ಏಳು ಜನಮವವಿತ್ತರೂ ನೀ,

ನಿನ್ನ ಲಜ್ಜೆ ಜೀವಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ !

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು