ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ಕಳ್ಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಅರಿವು ನನಗುಂಟು,


ನಿನ್ನ ಕಾಮನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ !

ಏಳ್ ಏಳು ಜನಮವವಿತ್ತರೂ ನೀ,

ನಿನ್ನ ಲಜ್ಜೆ ಜೀವಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ !

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...