ಹಿತವಚನ

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವವರದು ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧ

ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಬಾಳುವರದು ಹಿಂದಿನ ಜನುಮದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಬಂಧ

ಸೋಲನುಂಡು, ಮೆಲೆದ್ದು ಜಯಿಸಲೆಂದೇ ಬಾಳುವವರದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂಧ.  

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...