ಹಿತವಚನ

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವವರದು ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧ

ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಬಾಳುವರದು ಹಿಂದಿನ ಜನುಮದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಬಂಧ

ಸೋಲನುಂಡು, ಮೆಲೆದ್ದು ಜಯಿಸಲೆಂದೇ ಬಾಳುವವರದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂಧ.  

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...