ಹಿತವಚನ

ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವವರದು ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧ

ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟು ಬಾಳುವರದು ಹಿಂದಿನ ಜನುಮದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಬಂಧ

ಸೋಲನುಂಡು, ಮೆಲೆದ್ದು ಜಯಿಸಲೆಂದೇ ಬಾಳುವವರದು ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂಧ.  

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು