ಸೋತು-ಗೆದ್ದವ

ಆಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದಳು, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಡದಿ..

ರಕ್ತವ ಹರಿಸಿ, ಆದಳು ಕ್ರೂರಿ !

ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲು ಬಂದಳು ಗೆಳತಿ..

ತನಗರಿಯದೇ, ಗೆದ್ದಳು ಅವನ ಪ್ರೀತಿ !  
- ಭಾವದ ಸೆಲೆ : ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾವಪ್ರೀಯ

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...