ಹನಿ

ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯೂ ಸಿಗದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರು,

ಮೂರು ಹೆಂಡಿರ ಬಿಟ್ಟ ಗಂಡು, ನಾಲ್ಕನೆಯದಕ್ಕೆ ತಯ್ಯಾರು..!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು