ಹನಿ

ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯೂ ಸಿಗದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರು,

ಮೂರು ಹೆಂಡಿರ ಬಿಟ್ಟ ಗಂಡು, ನಾಲ್ಕನೆಯದಕ್ಕೆ ತಯ್ಯಾರು..!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...