ಹನಿ

ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯೂ ಸಿಗದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರು,

ಮೂರು ಹೆಂಡಿರ ಬಿಟ್ಟ ಗಂಡು, ನಾಲ್ಕನೆಯದಕ್ಕೆ ತಯ್ಯಾರು..!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...