ಕೈ ಮಹಿಮೆ

" ಕೈ " ಮುಗಿಯುತ್ತಾ
ಬೇಡುವರು ವೋಟು ಹಾಕ್ರಿ..
ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ " ಕೈ" ಆಡಿಸಿ,
ಟಾಟಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಾರಿ !

Comments

ಭಾವ ಮತ್ತು ಲಯ ಪೂರ್ಣ ವಸಂತ ಸ್ವಾಗತ ಕವನ ಅಗಡಿ.

ಒಂದೇ request ಎಂದರೆ blog posted by ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾವಪ್ರಿಯ ಬದಲು Sunil R Agadi ಎಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮುಖಪುಟ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬಹುದೇನೋ ಯೋಚಿಸಿ.

ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೋ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಿರಾ..!

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು