ಹಿತವಚನ


ಸತ್ಯ ಕಹಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಉಣ್ಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸತ್ಯ ಕಠೋರ ಅನಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ, ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಗೆ ಸಾಯೋ ಭಯ !

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು