ಹಿತವಚನ


ಸತ್ಯ ಕಹಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಉಣ್ಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸತ್ಯ ಕಠೋರ ಅನಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ, ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಗೆ ಸಾಯೋ ಭಯ !

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...