ಹಿತವಚನ


ಸತ್ಯ ಕಹಿ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳಿನ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಉಣ್ಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸತ್ಯ ಕಠೋರ ಅನಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಯ, ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಗೆ ಸಾಯೋ ಭಯ !

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...