ಹಿತ ವಚನ


" ಧರ್ಮೊ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ "

ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೊ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ದೊರೆತಿಲ್ಲ , ಅಧರ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ಜಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...