ಹಿತ ವಚನ


" ಧರ್ಮೊ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ "

ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೊ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ದೊರೆತಿಲ್ಲ , ಅಧರ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ಜಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು