ಹಿತ ವಚನ


" ಧರ್ಮೊ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ "

ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೊ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮವೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ದೊರೆತಿಲ್ಲ , ಅಧರ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ಜಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...