ಕೈ ರೇಖೆಗಳು ಹೇಳುವುದು ನಿಜವೇ ?ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಖೆ,
ಆಯಸ್ಸಿಗೊಂದು ರೇಖೆ,
ಮದುವೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಖೆ,
ಮಕ್ಕಳ ಸೂಚಿಸುವುದೊಂದು ರೇಖೆ,
ರೇಖೆಗಳು ಕೂಡಿರದಿದ್ದರೆ ಗಂಡಾಂತರವೇಕೆ ?
ರೇಖೆಗಳೇ ಇರದವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೇ ?
ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಅನ್ನುವುದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹಣೆಬಾರವೇ..
ದೇವರು ಬರೆದಿರುವುದು ಹಣೆಯ ಬರಹ..
ಕೈಯ್ಯ ರೇಖೆಗಳೂ ...ಇಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರಹವೂ
ಹೇಗೆ ನಂಬುವುದು... ಇವೆಲ್ಲಾ ನಿಜವೇ..?

***ಭಾವಪ್ರಿಯ***

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...