ಘರ್ವ

ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೊ  ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ,
ಕೆಲವೇ ವರುಷದಲ್ಲಿ ನೀನಾಗುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇಡುವ ಭಿಕಾರಿ !!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು