ಘರ್ವ

ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳೊ  ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ,
ಕೆಲವೇ ವರುಷದಲ್ಲಿ ನೀನಾಗುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇಡುವ ಭಿಕಾರಿ !!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...