ಚುಟುಕ

ಮನುಷತ್ವಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆಕೊಡುವವರು ವಿರಳ
ಕಾಮ ಲೋಭದಲ್ಲೇ ಇವರ ಜೀವನ್ಮರಣ ..! 

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...