ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ


ಮಸಿ ಹಚ್ಚಲು ಬಂದವಳು ಮಾಸಿ ಹೋದಳು

ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೊರೆ ತಂದವಳು ಪ್ರಾಣ ಸಖಿಯಾದಳು.

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು