ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ


ಮಸಿ ಹಚ್ಚಲು ಬಂದವಳು ಮಾಸಿ ಹೋದಳು

ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೊರೆ ತಂದವಳು ಪ್ರಾಣ ಸಖಿಯಾದಳು.

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...