ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ


ಮಸಿ ಹಚ್ಚಲು ಬಂದವಳು ಮಾಸಿ ಹೋದಳು

ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೊರೆ ತಂದವಳು ಪ್ರಾಣ ಸಖಿಯಾದಳು.

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...