ಭಾಗ್ಯವಲ್ಲದ ದೀಪ


ವರ ಸಿಗದೇ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಯೆಗೆ,

                                        ಅಯಿತು ಒಂದು ಮದುವೆ !

ದರ್ಪ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೆರೆದಳು,

                                         ಮುರಿಯಿತವಳ ಮದುವೆ !

ದೀಪ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ ಕನ್ಯೆಗೆ,

                         " ಜೀವನ " ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ ಕೊನೆವರೆಗೆ !!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...