ಭಾಗ್ಯವಲ್ಲದ ದೀಪ


ವರ ಸಿಗದೇ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಯೆಗೆ,

                                        ಅಯಿತು ಒಂದು ಮದುವೆ !

ದರ್ಪ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೆರೆದಳು,

                                         ಮುರಿಯಿತವಳ ಮದುವೆ !

ದೀಪ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ ಕನ್ಯೆಗೆ,

                         " ಜೀವನ " ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ ಕೊನೆವರೆಗೆ !!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...