ಭಾಗ್ಯವಲ್ಲದ ದೀಪ


ವರ ಸಿಗದೇ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಕನ್ಯೆಗೆ,

                                        ಅಯಿತು ಒಂದು ಮದುವೆ !

ದರ್ಪ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೆರೆದಳು,

                                         ಮುರಿಯಿತವಳ ಮದುವೆ !

ದೀಪ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ ಕನ್ಯೆಗೆ,

                         " ಜೀವನ " ಸುಡುವ ಬೆಂಕಿ ಕೊನೆವರೆಗೆ !!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು