ಹನಿ

ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.....,

ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಹಿಂದಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು !

ಜಪ್ಪೆಂದರೂ........,

ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರ ನಿಯತ್ತು !!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...