ಹನಿ

ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.....,

ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಹಿಂದಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು !

ಜಪ್ಪೆಂದರೂ........,

ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರ ನಿಯತ್ತು !!

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು