ಹನಿ

ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ.....,

ಜೀನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಹಿಂದಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು !

ಜಪ್ಪೆಂದರೂ........,

ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರ ನಿಯತ್ತು !!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...