ಶತಧಡ್ಡರು

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ
ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ಹೆಣೆದು ಮಾಡಿದರು ಮೋಡಿ
ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಡ್ದವನ್ನು ತೋಡಿ
ಹೇಸಿಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾರುತಿಹುದು ಇವರ ನಾರಾ ನಾಡಿ
ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವರು ಇವರೆಂತಹ ಹೇಡಿ   ?

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು