ಶತಧಡ್ಡರು

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ
ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ಹೆಣೆದು ಮಾಡಿದರು ಮೋಡಿ
ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಡ್ದವನ್ನು ತೋಡಿ
ಹೇಸಿಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾರುತಿಹುದು ಇವರ ನಾರಾ ನಾಡಿ
ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವರು ಇವರೆಂತಹ ಹೇಡಿ   ?

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...