ಶತಧಡ್ಡರು

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ
ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ಹೆಣೆದು ಮಾಡಿದರು ಮೋಡಿ
ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಡ್ದವನ್ನು ತೋಡಿ
ಹೇಸಿಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾರುತಿಹುದು ಇವರ ನಾರಾ ನಾಡಿ
ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವರು ಇವರೆಂತಹ ಹೇಡಿ   ?

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...