Thursday, March 07, 2013

हितवचन

जो माणुस तुम्च प्यार आणि  विश्वास्च  हक्दार  नई अस्लतर ,
तेंना कदीही तेव्ड महत्व देणार नही पायिजे ,
क्युंकी तो कदी खरच प्यार समजणार नाही !


No comments: