ತಕ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ

ತಕ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ.. ತಕ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ


ಮೊಗದ ಸಿರಿ ಹೃದಯ ಕಲುಕುವ ಆಟ

ತಳುಕು ಬಳುಕು ಇವರ ಮೈ ಮಾಟ

ಘಲ್ ಘಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಏರಿಸಿದ ಹ್ರುದಯದ ಬಡಿತ

ಜೀವ ಉಲ್ಲಾಸಗೋ೦ಡು ಮನವಾಯ್ತು ಮರ್ಕಟ

ಭೊಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಆರ್ಬಟ

ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವೆ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಠ


ಅಳಿಸುವೆ ನಾ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಕಟ .


ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...