ತಕ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ

ತಕ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ.. ತಕ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ


ಮೊಗದ ಸಿರಿ ಹೃದಯ ಕಲುಕುವ ಆಟ

ತಳುಕು ಬಳುಕು ಇವರ ಮೈ ಮಾಟ

ಘಲ್ ಘಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಏರಿಸಿದ ಹ್ರುದಯದ ಬಡಿತ

ಜೀವ ಉಲ್ಲಾಸಗೋ೦ಡು ಮನವಾಯ್ತು ಮರ್ಕಟ

ಭೊಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಆರ್ಬಟ

ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವೆ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಠ


ಅಳಿಸುವೆ ನಾ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಕಟ .


ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...