ತಕ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ

ತಕ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ.. ತಕ ಧಿಮಿ ತಕಿಟ


ಮೊಗದ ಸಿರಿ ಹೃದಯ ಕಲುಕುವ ಆಟ

ತಳುಕು ಬಳುಕು ಇವರ ಮೈ ಮಾಟ

ಘಲ್ ಘಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಏರಿಸಿದ ಹ್ರುದಯದ ಬಡಿತ

ಜೀವ ಉಲ್ಲಾಸಗೋ೦ಡು ಮನವಾಯ್ತು ಮರ್ಕಟ

ಭೊಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ಆರ್ಬಟ

ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವೆ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಠ


ಅಳಿಸುವೆ ನಾ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಕಟ .


ಹೊಸದು

ಬದಲಾದ ವಸಂತ ಈ ವರುಷ ಹೊಸದು ಈ ಬದುಕು ಹೊಸದು ಹೊಸದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕನಸ್ಸು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹುರುಪು ನನ್ನದು !