ಚುಟುಕ

ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು
" ಪಂಚಾಮೃತ "
ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು.,
ನನ್ನ " ಭ್ರಮೆ "
ನನ್ನ ಬದುಕು ಬೆಳಗಲು
ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಬಂದಳು
" ಭೂರಮೆ "

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...