ಚುಟುಕ

ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು
" ಪಂಚಾಮೃತ "
ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು.,
ನನ್ನ " ಭ್ರಮೆ "
ನನ್ನ ಬದುಕು ಬೆಳಗಲು
ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಬಂದಳು
" ಭೂರಮೆ "

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...