ಚುಟುಕ

ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು
" ಪಂಚಾಮೃತ "
ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು.,
ನನ್ನ " ಭ್ರಮೆ "
ನನ್ನ ಬದುಕು ಬೆಳಗಲು
ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಬಂದಳು
" ಭೂರಮೆ "

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು