ಆಧಾರ

ಮರದಲಿ ಕೂತು ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶುಕಗಳಿಗೆ
ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವ ಕಾಯುವಿಕೆ
ಬೆಳಕೇ ಕಾಣದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ
ಹೊಸ ಜ್ಯೋತಿ ಪಡೆವ ಬಯಕೆ
ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ
ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ದಿನವೂ ಹುಟ್ಟುವ ಕನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ
ಬಣ್ಣ ಹರಡಬಹುದು ಜೀವಕೆ !

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...