ಆಧಾರ

ಮರದಲಿ ಕೂತು ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶುಕಗಳಿಗೆ
ಬೆಳಕು ಹರಿಯುವ ಕಾಯುವಿಕೆ
ಬೆಳಕೇ ಕಾಣದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ
ಹೊಸ ಜ್ಯೋತಿ ಪಡೆವ ಬಯಕೆ
ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ
ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ದಿನವೂ ಹುಟ್ಟುವ ಕನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ
ಬಣ್ಣ ಹರಡಬಹುದು ಜೀವಕೆ !

ಹೊಸದು

ಬದಲಾದ ವಸಂತ ಈ ವರುಷ ಹೊಸದು ಈ ಬದುಕು ಹೊಸದು ಹೊಸದೊಂದು ಕಟ್ಟಿ ಕನಸ್ಸು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವ ಹುರುಪು ನನ್ನದು !