ನೀ ಬಲು ದೂರ


ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ, ನೂರಾರು ಮಾತು

ಕೇಳದೇ ನೀ ಹೊರಟು ಹೋದದ್ದೇಕೆ..?

ನೀ ಬರುವೆ ಎಂದು, ದಾರಿ ಕೂಡ ಕಾಯಲಾರೆ..

ತೆರಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ.. ನೀ ಬಾರದ ಊರಿಗೆ..!!

Comments

ತೀವ್ರ ವಿಷಾದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾಳಿದೆ.

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು