ನೀ ಬಲು ದೂರ


ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ, ನೂರಾರು ಮಾತು

ಕೇಳದೇ ನೀ ಹೊರಟು ಹೋದದ್ದೇಕೆ..?

ನೀ ಬರುವೆ ಎಂದು, ದಾರಿ ಕೂಡ ಕಾಯಲಾರೆ..

ತೆರಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ.. ನೀ ಬಾರದ ಊರಿಗೆ..!!

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ತೀವ್ರ ವಿಷಾದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾಳಿದೆ.

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...