ಚಿಪ್ಪು


ಕೊನೆಯೇ ಇರದ ದುರ್ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಗೆ..

ಕರುಣಿಸುವನು ದೇವರು, " ಚಿಪ್ಪನ್ನು" ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ !

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಆಹಾ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ನಂಕಿಕೊಂಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನoತರ ಚಿಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿ

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...