ಚಿಪ್ಪು


ಕೊನೆಯೇ ಇರದ ದುರ್ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಗೆ..

ಕರುಣಿಸುವನು ದೇವರು, " ಚಿಪ್ಪನ್ನು" ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ !

Comments

ಆಹಾ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ನಂಕಿಕೊಂಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನoತರ ಚಿಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿ

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು