ಚಿಪ್ಪು


ಕೊನೆಯೇ ಇರದ ದುರ್ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಗೆ..

ಕರುಣಿಸುವನು ದೇವರು, " ಚಿಪ್ಪನ್ನು" ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ !

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಆಹಾ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ನಂಕಿಕೊಂಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ನoತರ ಚಿಪ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿ

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...