ಗಾಳಿ

ಸ್ನೇಹದಿಂದಿದ್ದರೆ.., ನಾನು ಶಶಿಯಂತೆ

                                          ನೀಡುವೆನು, ತಂಪು ಸೂಸುವ ತಂಗಾಳಿ..!

ಕೆಣಕಿದರೆ.., ನಾನು ಸೂರ್ಯನಂತೆ

                                          ಸುಡುವ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗುವೆ, ಸಿಡಿಸುತ್ತ ಬೆಂಕಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿ !!

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...