ಗಾಳಿ

ಸ್ನೇಹದಿಂದಿದ್ದರೆ.., ನಾನು ಶಶಿಯಂತೆ

                                          ನೀಡುವೆನು, ತಂಪು ಸೂಸುವ ತಂಗಾಳಿ..!

ಕೆಣಕಿದರೆ.., ನಾನು ಸೂರ್ಯನಂತೆ

                                          ಸುಡುವ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗುವೆ, ಸಿಡಿಸುತ್ತ ಬೆಂಕಿಯ ಬಿರುಗಾಳಿ !!

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...