ಹಿತವಚನ

ಸೋಲು ಒಪ್ಪದವನಿಗೆ ಗೆಲುವು " ನಿಶ್ಚಿತ " ,  ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವನು ಸೋತಂತೆ !

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು