ಹಿತವಚನ

ಸೋಲು ಒಪ್ಪದವನಿಗೆ ಗೆಲುವು " ನಿಶ್ಚಿತ " ,  ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವನು ಸೋತಂತೆ !

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...