ಸರ - " ಖಾರಾ "


============
ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ
ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳುವರು..
ಬಹು ಮತ ಪಡೆದು,
ರಚಿಸುವೆವು  " ಸರ್ಕಾರ "
ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ
ಗುಸು ಗುಸು ಪಿಸು ಪಿಸು
ಕಳ್ಳ ಸಭೆಗಳು...
ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ..
ರಚಿಸಬಹುದು " ""” ಸಮ್ಮಿಶ್ರಸರ್ಕಾರ "

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...