ಸರ - " ಖಾರಾ "


============
ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ
ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳುವರು..
ಬಹು ಮತ ಪಡೆದು,
ರಚಿಸುವೆವು  " ಸರ್ಕಾರ "
ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ
ಗುಸು ಗುಸು ಪಿಸು ಪಿಸು
ಕಳ್ಳ ಸಭೆಗಳು...
ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ..
ರಚಿಸಬಹುದು " ""” ಸಮ್ಮಿಶ್ರಸರ್ಕಾರ "

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...