ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಒಬ್ಬರ ಮನೆ ಬೆಳಗೋ ದೀಪ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಸುಡಬಹುದಾದರೆ
ಅದನ್ನು ನಂದಿಸುವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲವೇ ?

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು