ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಒಬ್ಬರ ಮನೆ ಬೆಳಗೋ ದೀಪ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಸುಡಬಹುದಾದರೆ
ಅದನ್ನು ನಂದಿಸುವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲವೇ ?

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...