ಹಿತ ವಚನ

ಮಿತ್ಯದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವರು, ಒಮ್ಮೆ ಆ ಮಿತ್ಯವೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

Comments

ಸರಿಯಾದ ಮಾತು

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು