ಹಿತ ವಚನ

ಮಿತ್ಯದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವರು, ಒಮ್ಮೆ ಆ ಮಿತ್ಯವೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಸರಿಯಾದ ಮಾತು

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...