ಹಿತ ವಚನ

ಮಿತ್ಯದಿಂದಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವರು, ಒಮ್ಮೆ ಆ ಮಿತ್ಯವೇ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಸರಿಯಾದ ಮಾತು

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...