ಅತಂತ್ರ

ಮತದಾರನಿಗಿಲ್ಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಹೆಂಡ, ಹಣ ಹಂಚಿ ಹೂಡುತಿರುವರು ತಂತ್ರ

ಕೈಗೆ ಸಿಗದು, ಕಮಲಕೂ ಸಿಗದು, ಹೊತ್ತರೆ ಬತ್ತದ ತೆನೆ ಅವಳಿಗೂ ಸಿಗದು..., ಇವರುಗಳದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹುಸಿ ಮಂತ್ರ

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅತಂತ್ರ

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...