ಅತಂತ್ರ

ಮತದಾರನಿಗಿಲ್ಲ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಹೆಂಡ, ಹಣ ಹಂಚಿ ಹೂಡುತಿರುವರು ತಂತ್ರ

ಕೈಗೆ ಸಿಗದು, ಕಮಲಕೂ ಸಿಗದು, ಹೊತ್ತರೆ ಬತ್ತದ ತೆನೆ ಅವಳಿಗೂ ಸಿಗದು..., ಇವರುಗಳದ್ದೆಲ್ಲಾ ಹುಸಿ ಮಂತ್ರ

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅತಂತ್ರ

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು