ಚುಟುಕಹೊನ್ನ ರಾಶಿಯ ಉತ್ತಿ, ಬಿತ್ತವ ಕುಬೇರ
                                                       " ಮೈಲಾರ "

ನಾಮವನಿಟ್ಟು ಚಂಬಿನ ಮೇಲೆ, ನಡೆದವ
                                                        " ತಿಮ್ಮಪ್ಪ "


No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...