ಇದೊಂದು ದೇಶ ಸೇವೆನಾ..?

===============
ದೇಶ ಸೇವೆ,
ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆಡುವರು  " ಕ್ರಿಕೇಟು "
ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.,
ಇವರಿಂದ ಯಾವುದೇ " ಪ್ರಾಫ಼ಿಟ್ಟು "
ಬದಲಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತಿವೆ.,
ಹಣದಿಂದ ಇವರುಗಳ " ಪಾಕೇಟು "
----------------------------------

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಒಳಗೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ 'ಕಮಿಟ್ಟೂ '

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಅದೇ ತಾನೆ ಪಾಕೇಟು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೊ ಲಾಜಿಕ್ಕು..!

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...