ಇದೊಂದು ದೇಶ ಸೇವೆನಾ..?

===============
ದೇಶ ಸೇವೆ,
ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆಡುವರು  " ಕ್ರಿಕೇಟು "
ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.,
ಇವರಿಂದ ಯಾವುದೇ " ಪ್ರಾಫ಼ಿಟ್ಟು "
ಬದಲಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತಿವೆ.,
ಹಣದಿಂದ ಇವರುಗಳ " ಪಾಕೇಟು "
----------------------------------

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಒಳಗೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ 'ಕಮಿಟ್ಟೂ '

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

ಅದೇ ತಾನೆ ಪಾಕೇಟು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೊ ಲಾಜಿಕ್ಕು..!

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...