ಪಾಪಿಗಳು

ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ,

ಪಡೆದರು..

" ಪಾಪುಗಳು "

ಅಕಸ್ಮಾತ್ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು,

ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ..

" ಪಾಪಿಗಳು "

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...