ಪಾಪಿಗಳು

ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ,

ಪಡೆದರು..

" ಪಾಪುಗಳು "

ಅಕಸ್ಮಾತ್ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು,

ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ..

" ಪಾಪಿಗಳು "

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...