ಪಾಪಿಗಳು

ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ,

ಪಡೆದರು..

" ಪಾಪುಗಳು "

ಅಕಸ್ಮಾತ್ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವರು,

ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟ..

" ಪಾಪಿಗಳು "

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು