ಹಿತವಚನ


ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ,  ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡದಿರಿ.

Comments

ನೀತಿಯುಕ್ತ ಚೆನ್ನುಡಿ. ಕಲಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ ಪಾಠ.

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು