ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ


======

ಅವನು ಬರೆದ,

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ,

೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ !

ಇವಳು ಇಂದಿಗೂ..,

ನಗುತಿರುವಳು....

ನೆನೆ-ನೆನೆದು.., ಒಳ ಒಳಗೆ !!

-----------

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನವಳು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರವ ಹಿಡಿದು.

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

:)

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...