ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ


======

ಅವನು ಬರೆದ,

ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ,

೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ !

ಇವಳು ಇಂದಿಗೂ..,

ನಗುತಿರುವಳು....

ನೆನೆ-ನೆನೆದು.., ಒಳ ಒಳಗೆ !!

-----------

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ನನ್ನವಳು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರವ ಹಿಡಿದು.

Sunil R Agadi (Bhavapriya) said...

:)

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...