ಚತುರತೆ

ಕಹಿ ಸವೆದ ನಾಲಿಗೆಗೆ .,
ವಿಷದ ಸೋಂಕು ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದೀತೆ ?

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು