ಚತುರತೆ

ಕಹಿ ಸವೆದ ನಾಲಿಗೆಗೆ .,
ವಿಷದ ಸೋಂಕು ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದೀತೆ ?

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...