ಅವಳು

====
ಹೃದಯ ಬಡಿ ಬಡಿದು,
                              ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವಳು,
ಇನ್ನೂ.., ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೇ....
                               ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳು..?

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ, ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತೆ ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ? ಕಾಯ ಬೇಕಪ್ಪ ತುಸು ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು! ನಾವು ಕಾದಿಲ್ಲವೇ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ? :-D

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...