ಅವಳು

====
ಹೃದಯ ಬಡಿ ಬಡಿದು,
                              ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವಳು,
ಇನ್ನೂ.., ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೇ....
                               ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳು..?

1 comment:

Badarinath Palavalli said...

ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ, ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತೆ ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ? ಕಾಯ ಬೇಕಪ್ಪ ತುಸು ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು! ನಾವು ಕಾದಿಲ್ಲವೇ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ? :-D

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...