ಅವಳು

====
ಹೃದಯ ಬಡಿ ಬಡಿದು,
                              ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವಳು,
ಇನ್ನೂ.., ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡದೇ....
                               ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳು..?

Comments

ಬಂದೇ ಬರತಾವ ಕಾಲ, ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತೆ ಕೇಳಿಲ್ಲವೇ? ಕಾಯ ಬೇಕಪ್ಪ ತುಸು ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು! ನಾವು ಕಾದಿಲ್ಲವೇ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ? :-D

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು