ಹನಿ

ಹುಡುಗರು ಏಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೋ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ " ಕವನ "
ಏಕೆಂದರೆ,
ಅವರಿಗಿಷ್ಟ... ಸಂಗೀತಾಳ " ಗಾನ " ನೈನಾಳ " ನಯನ " ಭಾವನಾಳ " ಮನ " ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ " ಯೌವನ " 

No comments:

ಸುಗ್ಗಿ ಬಂತು ಸುಗ್ಗಿ

ರೈತನ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪುರ್ಸ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಹೊಲವ ಊಳಿದ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುಗ್ಗಿ ಹಸಿರು ಪಸರಿಸಿದ ಪೈರಿಗೆ ಕಾಳು ನವಿರೆರಿದ ಸ...