ಹನಿ

ಹುಡುಗರು ಏಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೋ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ " ಕವನ "
ಏಕೆಂದರೆ,
ಅವರಿಗಿಷ್ಟ... ಸಂಗೀತಾಳ " ಗಾನ " ನೈನಾಳ " ನಯನ " ಭಾವನಾಳ " ಮನ " ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ " ಯೌವನ " 

Comments

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು