ಹನಿ

ಹುಡುಗರು ಏಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೋ ಹುಡುಗಿಯರ ಮೇಲೆ " ಕವನ "
ಏಕೆಂದರೆ,
ಅವರಿಗಿಷ್ಟ... ಸಂಗೀತಾಳ " ಗಾನ " ನೈನಾಳ " ನಯನ " ಭಾವನಾಳ " ಮನ " ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ " ಯೌವನ " 

No comments:

ವರ್ಷಧಾರೆ

ಸರ-ಸರನೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ವರ್ಷಧಾರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ಕಟ್ಟಲಾದೀತೆ....? ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಯನು ಹರಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದೀತೆ....? ಒಲಿದು ಬಂದ...